Prevádzkovateľ:

MARCO – SPEDITION, s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 12, 902 01 Pezinok, IČO: 35 681 420, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 10181/B, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Adresa: Šenkvická cesta 12, 902 01 Pezinok
Tel. kontakt: 00 421 33 640 7286
E-mail: transport@marcosped.sk

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

V súvislosti s prevádzkovaním obchodnej činnosti Prevádzkovateľa, pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi Prevádzkovateľa dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 Nariadenia poskytuje Dotknutej osobe nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov:

1. Spracúvané osobné údaje

1.1. Údaje zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom

Ak ste zákazníkom alebo dodávateľom Prevádzkovateľa, alebo máte záujem sa ním stať a uzatvoriť zmluvu s Prevádzkovateľom, a zároveň ste fyzickou osobou, pre uzatvorenie a plnenie zmluvy je potrebné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje uvedené v zmluve.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, štátna príslušnosť, adresa elektronickej pošty ako aj telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané za účelom prijatia, zaevidovania, vybavenia a spracovania objednávky prepravy veci, dopravy, uzavretia zmluvy, realizácie samotnej dopravy a prípadne vystavenia daňového dokladu, dokladu o úhrade.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo na vykonanie potrebných opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie inej zákonnej povinnosti uloženej zákonom, po dobu splnenia danej zákonnej povinnosti, maximálne však po dobu 10 rokov.

1.2 Údaje kontaktných osôb zákazníkov, dodávateľov a adresátov prepravovanej veci

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, odborný útvar, resp. miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané za účelom prijatia, zaevidovania, vybavenia a spracovania objednávky prepravy veci, dopravy, uzavretia zmluvy, realizácie samotnej dopravy a prípadne vystavenia daňového dokladu, dokladu o úhrade.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany – zákazníka, dodávateľa a adresáta prepravovanej veci. Zároveň, v zmysle ust. § 78 ods. 3 Zákona, prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom Dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností Dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom (po dobu, kým je dotknutá osoba druhou zmluvnou stranou poverená ako kontaktná osoba), aj po ukončení predmetného zmluvného vzťahu, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie inej povinnosti uloženej zákonom, po dobu splnenia danej zákonnej povinnosti, maximálne však po dobu 10 rokov.

2. Práva dotknutej osoby

Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ nepoužíva v kontexte spracúvania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť na telefónnom čísle: 00 421 33 640 7286 alebo zaslaním e-mailu na adresu: transport@marcosped.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu uvedenú vyššie.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

3. Profilovanie a prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, t. j. žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií.

4. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté rôznym príjemcom, a to buď na základe zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa ( napr. poskytnutie osobných údajov orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, súdom, resp. iným subjektom majúcim príslušné oprávnenie), a taktiež príjemcom, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje, t.j. sprostredkovateľom, ktorými sú napríklad účtovné, prekladateľské, sprostredkovateľské a tlmočnícke spoločnosti a ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. So všetkými týmito partnermi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a zároveň, títo partneri poskytujú dostatočné záruky so spracúvaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Zoznam našich partnerov zabezpečujúcich vyššie uvedené služby je Vám k dispozícii v sídle našej spoločnosti. V prípade, ak ste adresátom prepravovanej veci alebo kontaktnou osobou adresáta prepravovanej veci, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj našim zmluvným dopravcom, ktorí zabezpečujú realizáciu samotnej prepravy/dopravy veci.